ke-white ke-white
ke-white ke-white ke-white ke-white ke-white
ke-white ke-white ke-white ke-white ke-white